user_mobilelogo

Alle burgers en bedrijven hebben te maken met het handelen van de overheid. Bestuursrecht regelt dat handelen van gemeenten, provincies, ministeries, zelfstandige bestuursorganen en samenwerkingsverbanden.

Ook het handelen door marktautoriteiten, zoals de Autoriteit Consument en Markt, Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Persoonsgegevens, valt onder het bestuursrecht.

De kern van het bestuursrecht is de Algemene wet bestuursrecht. Deze wet bevat algemene regels over de verhouding tussen overheid en de burgers en bedrijven. Het regelt ook de mogelijkheden die burgers en bedrijven hebben om samen te werken met de overheid en om bijvoorbeeld vergunningen en subsidies te krijgen. Of als het tot een geschil komt, zich bij de rechter tegen overheidsbeslissingen te verzetten. Resolución is specialist op het gebied van toezicht door de overheid, haar handhavingsacties en haar bevoegdheden.

De Wet op het financieel toezicht (Wft) regelt het toezicht op het handelen van financiële instellingen, zoals verzekeraars, banken en beleggingsinstellingen. In de wet staat aan welke eisen financiële instellingen moeten voldoen en hoe het toezicht is geregeld. De Nederlandsche bank en de Autoriteit Financiële Markten voeren het toezicht uit. Het reguleren van pensioenfondsen door De Nederlandsche Bank valt ook onder dit rechtsgebied.

Organisaties die onder het Economisch bestuursrecht vallen zijn bijvoorbeeld:

  • De Autoriteit Consument en Markt met taken rond consumentenbescherming, concurrentie en het reguleren van de energie-, telecom-, post- en vervoermarkt.
  • De Inspectie SZW met toezicht op de naleving van bijvoorbeeld de Wet arbeid vreemdelingen, de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag, de Arbeidsomstandighedenwet en de Arbeidstijdenwet.
  • De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit met bijvoorbeeld het toezicht op diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid.
  • De Autoriteit persoonsgegevens over de bescherming van persoonsgegevens en datalekken.

Ook in het omgevingsrecht, een vorm van economisch bestuursrecht, is Resolución thuis.

De focus van Resolución richt zich op het economisch en financieel bestuursrecht.

De overheid en het bedrijfsleven moeten bij veel activiteiten rekening houden met regels van de Europese Unie. De EU-regelgeving is een centraal onderdeel van het economisch en financieel bestuursrecht. Het Unierecht heeft grote invloed op het nationale bestuursrecht. Het Europees bestuursrecht gaat daarover en Resolución is daar volledig in thuis. Het is een rechtsgebied dat steeds belangrijker wordt met onderdelen als Europese subsidies, staatssteun en aanbesteding. Maar het behelst nog veel meer.

De overheid heeft ingrijpende bevoegdheden om te handhaven. Haar bevoegdheden op toezicht en uitvoeren van sancties kunnen ver gaan. De bestuurlijke boete is een belangrijke bestraffende sanctie in het economisch en financieel bestuursrecht. 

Resolución is specialist in bestuurlijke boete.


Oswald Jansen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd: bestuursrecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.