user_mobilelogo
Resolución B.V. is een praktijkrechtspersoon gericht op de uitoefening van een advocatenpraktijk, is statutair gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 68344392. Opdrachten worden uitsluitend geacht te zijn aanvaard en uitgevoerd door Resolución B.V. Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van Resolución B.V. van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden. In de voorwaarden is onder meer bepaald dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Resolución B.V. wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering, en dat Nederlands recht van toepassing is. Resolución neemt geen derdengeld in ontvangst en houdt daarom geen derdengeldrekening aan.
Beroepsmatig gebruik van uw gegevens is op grond van de regelgeving over de bescherming van persoonsgegevens zonder melding toegestaan. Er zal ook van uw gegevens gebruik gemaakt worden bij nieuwe zaken ter controle op eventueel tegenstrijdig belang (met u als cliënt). Ondanks alle door Resolución B.V. in acht genomen veiligheidsvoorzieningen kan er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden worden gegeven.